Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự quở trách nặng nề, sự trách mắng gay gắt