Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    nói ầm ĩ và liên miên
    rên rỉ, rền rỉ