Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  [mặt ngoài] mái nhà
  nóc nhà
  bay nhanh trên các nóc nhà
  shout something from the roof-tops
  rêu rao điều gì cho mọi người biết