Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ống bễ (lò rèn…)
    ống gió (bàn đạp hơi)