Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ầm ầm; như bão tố
  roaring thunder
  sấm ầm ầm
  do a roaring trade in something
  buôn cái gì bán rất chạy; kinh doanh cái gì rất có lợi
  the roaring forties
  khu vực 40-50 vĩ độ Nam hay có bão tố ở Đại Tây Dương
  a roaring success
  một thành công rất lớn
  Phó từ
  rất hết sức
  he came home roaring drunk
  anh ta về nhà say hết sức (say túy lúy)