Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gầm gừ
    càu nhàu, cằn nhằn