Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự rối tung; sự rối rắm; sự tắc nghẽn (giao thông)