Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít)
  mê cung
  mớ rối rắm
  tìm lối thoát qua mớ luật lệ và quy định rối rắm

  * Các từ tương tự:
  mazer