Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-ll-; Mỹ cũng -l-)
  [làm] rối; thắt nút (chỉ…)
  tuột ra (sợi đan…)

  * Các từ tương tự:
  ravelin, raveling