Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nút, chỗ thắt nút, chỗ xoắn (ở đây, dây cáp)
  (nghĩa bóng, xấu) điểm lệch lạc (về thần kinh, về tinh thần), điểm quái đản
  Động từ
  thắt nút, xoắn lại
  keep the wire stretched tight – don't let it kink
  giữ sợi dây cho thẳng, đừng để nó xoắn lại

  * Các từ tương tự:
  kinkajou, Kinked demand curve, kinkily, kinkiness, kinky