Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (xấu)
    cười hô hố
    Danh từ
    tiếng cười hô hố