Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  gầm gừ; rền
  con chó gầm gừ với người đột nhập
  sấm rền ở đằng xa
  làu bàu, lầm bầm
  growl at somebody
  làu bàu với ai
  Danh từ
  tiếng vang rền
  tiếng làu bàu, tiếng lầm bầm

  * Các từ tương tự:
  growler, growly