Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người hay càu nhàu
    núi băng nhỏ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bình đựng bia
    (từ cổ,nghĩa cổ) xe ngựa bốn bánh