Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

salubrious /sə'lu:briəs/  

 • Tính từ
  trong lành, tốt (khí hậu…)
  the salubrious mountain air
  không khí trong lành miền núi

  * Các từ tương tự:
  salubriousness