Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

salubriousness /sə'lu:briəsnis/  

  • Danh từ
    tính chất trong lành, tính chất tốt (của khí hậu…)