Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sức khỏe
  exercise is good for the health
  luyện tập [thể dục] là rất tốt đối với sức khỏe
  your [verygood health!
  chúc sức khỏe (nói khi nâng cốc chúc mừng ai)
  he retired early for health reason
  ông ta về hưu sớm vì lý do sức khỏe
  tràn trề sức khỏe và sinh lực
  a clean bill of health
  xem clean
  drink somebody's health; drink a health to somebody
  xem drink
  in rude health
  xem rude
  propose a toast (somebody's health)

  * Các từ tương tự:
  health centre, health farm, health food, health service, health visitor, health-officer, health-resort, healthful, healthfullness