Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncivilized /'ʌn'sivilaizd/  

  • Tính từ
    chưa khai hoá, còn mọi rợ, không văn minh

    * Các từ tương tự:
    uncivilizedly, uncivilizedness