Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untutored /,ʌn'tju:təd/  /,ʌn'tu:təd/

  • Tính từ
    (đùa)
    dốt nát, thô thiển