Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uneducated /ʌn'edjʊkeitid/  

  • Tính từ
    thiếu giáo dục
    vô học