Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có học thức; dốt nát
    không ai dạy, tự nhiên mà có (tài khéo léo...)