Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unschooled /' n'sku:ld/  

  • Tính từ
    không được học; dốt nát
    tự nhiên, không được rèn luyện (tình cm)