Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người dã man
  Tính từ
  dã man

  * Các từ tương tự:
  barbarianism