Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncouth /ʌn'ku:θ/  

  • Tính từ
    thô lỗ, quê kệch (người, phong cách)

    * Các từ tương tự:
    uncouthly, uncouthness