Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incondite /in'kɔndit/  

  • Tính từ
    xây dựng kém (tác phẩm văn học)
    không trau chuốc, thô

    * Các từ tương tự:
    inconditely