Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsophisticated /,ʌnsə'fistikeitid/  

 • Tính từ
  (đôi khi xấu)
  đơn giản và tự nhiên, mộc mạc; chất phác
  unsophisticated taste
  thị hiếu mộc mạc
  đơn giản, không tinh vi, không phức tạp
  unsophisticated tools
  dụng cụ thô sơ

  * Các từ tương tự:
  unsophisticatedly, unsophisticatedness