Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncomplicated /'ʌn'kɔmplikeitid/  

  • Tính từ
    không bị làm cho phức tạp, không bị làm cho rắc rối