Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ingenuous /in'dʒenjʊəs/  

 • Tính từ
  chân thật, ngây thơ
  an ingenuous smile
  nụ cười ngây thơ

  * Các từ tương tự:
  ingenuously, ingenuousness