Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ingenuously /in'dʒenjʊəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] chân thật, [một cách] ngây thơ