Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chân thật, thành thật
  it is my sincere belief that
  tôi thành thật tin rằng
  chân thành, chân tình
  sincere friendship
  tình bạn chân thành

  * Các từ tương tự:
  sincerely