Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unfeigned /ʌn'feind/  

  • Tính từ
    không giả dối, chân thành, chân thực

    * Các từ tương tự:
    unfeignedly, unfeignedness