Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

true-hearted /,tru:'hɑ:tid/  

  • Đại từ
    trung thành