Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, Phó từ
    thẳng thắn, không chút lừa lọc