Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

publicly /'pʌblikli/  

  • Phó từ
    [một cách] công khai