Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

veracious /və'rei∫əs/  

 • Tính từ
  chân thực (người)
  đúng sự thật
  a veracious report
  bản báo cáo đúng sự thực

  * Các từ tương tự:
  veraciously, veraciousness