Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô tội
  they have imprisoned an innocent man
  họ đã bỏ tù một người vô tội
  ngây thơ
  don't be so innocent as to believe everything they tell you
  đừng có quá ngây thơ mà tin mọi điều chúng nó nói với anh
  vô hại
  innocent amusement
  trò giải trí vô hại
  innocent of something
  thiếu, không có cái gì
  windows innocent of glass
  cửa sổ không có kính
  Danh từ
  người vô tội
  người ngây thơ

  * Các từ tương tự:
  Innocent entry barrier, innocently