Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  có tội, tội lỗi
  a guilty person
  người có tội
  a guilty act
  hành vi tội lỗi