Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unimpeachable /,ʌnim'pi:t∫əbl/  

 • Tính từ
  không thể nghi ngờ, rất đáng tin cậy
  evidence from an unimpeachable source
  chứng cứ từ một nguồn rất đáng tin cậy

  * Các từ tương tự:
  unimpeachableness