Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có đức, có đạo đức
  tự cho là đạo đức hơn người
  feel virtuous at (abouthaving done the washing-up
  tự cảm thấy ngoan là đã rửa bát đĩa

  * Các từ tương tự:
  Virtuous circles, virtuously, virtuousness