Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

virtuousness /'vɜ:t∫ʊəsnis/  

  • Danh từ
    sự có đạo đức
    sự tự cho là có đạo đức hơn người