Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

virginal /'vɜ:dʒinl/  

 • Tính từ
  trong trắng, trinh bạch
  virginal innocence
  vẻ ngây thơ trong trắng

  * Các từ tương tự:
  virginally, virginals