Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

upstanding /,ʌp'stændiŋ/  

 • Tính từ
  khỏe mạnh
  lương thiện và có trách nhiệm
  an upstanding citizen
  một công dân lương thiện và có trách nhiệm

  * Các từ tương tự:
  upstandingness