Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

virtuously /'vɜ:t∫ʊəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] có đạo đức
    [một cách] tự cho là có đạo đức hơn người