Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    tin người; hay tin cậy

    * Các từ tương tự:
    trustfully, trustfulness