Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trustfulness /'trʌstflnis/  

  • Danh từ
    lòng tin người; tính hay tin cậy