Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trustfully /'trʌstfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] tin người;[một cách] hay tin cậy