Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unworldly /,ʌn'wɜ:dli/  

  • Tính từ
    phi trần tục, thanh tao
    an unworldly man
    một con người thanh tao