Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inoffensive /,inə'fensiv/  

 • Tính từ
  vô hại; không làm mếch lòng ai
  an inoffensive little man
  một gã đàn ông nhỏ bé vô hại
  an inoffensive remark
  một nhận xét không làm mếch lòng ai

  * Các từ tương tự:
  inoffensively, inoffensiveness