Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unobjectionable /'ʌnəb'dʤekʃnəbl/  

  • Tính từ
    không thể phản đối, không thể bác; không chê trách được