Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inoffensiveness /inə'fensivnis/  

  • Danh từ
    tính chất vô hại