Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inoffensively /,inə'fensivli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô hại